TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn
Dự án “Xây dựng năng lực cho những người buôn bán nhỏ tại TP. HCM”