TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Học viên đạt thành tích nổi bật

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Giang Thanh – khoa Tài Chính Ngân hàng tham gia lớp TOEIC 500+ (khóa tháng 8/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Thảo khoa Kế toán tham gia lớp TOEIC 500+ (khóa tháng 9/2017)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên: Nguyễn Châu Thảo Quân khoa Công nghệ thông tin tham gia lớp TOEIC 500+ (khóa tháng 10/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên: Phạm Kiều Tuyết Trân khoa Môi trường & BHLĐ tham gia lớp TOEIC 500+ (khóa tháng 11/2017)

2